درخواست تعیین تکلیف دانش آموزان "غیرمجاز" در استان تهران

رحیم زمانی، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفته است با توجه به این که مدرک تحصیلی دانش آموزان خارجی در صورت ارائه مجوز از استانداری تهران به آنها اعطا می شود، از این استانداری خواست که تکلیف این اتباع را "هر چه سریعتر" مشخص کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زمانی گفت تاکید اداره کل آموزش و پرورش بر این بوده که همه اتباع اعم از مجاز و غیر مجاز ثبت نام شوند تا بعدا اتباع غیرمجاز مجوزهای لازم را از استانداری دریافت کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران همچنین گفت امسال حدود ۶۵ هزار دانش آموز خارجی در مدارس ثبت نام کرده اند که ۱۰ الی ۱۵ درصد آنها غیر مجازند.