جستجو برای پیرزن فرانسوی ربوده شده در کنیا

دو کشتی گارد ساحلی کنیا به همراه چند هلی کوپتر در تعقیب یک قایق مردان مسلح هستند که یک زن سالخورده فرانسوی را ربوده اند.

نجیب بالابا، وزیر توریسم کنیا گفته است که دو طرف در نزدیکی مرز سومالی در مقابل هم قرار گرفته اند و گروه تبهکاران مسلح سعی داشته با شلیک هوایی در آن منطقه ایجاد رعب و وحشت کند.

پیرزن فرانسوی هنگام ربوده شدن در نزدیکی محلی به نام لامو ایستاده بود.

سه هفته پیش نیز یک مرد بریتانیایی به نام دیوید تبوت با شلیک مردان مسلح در کنیا کشته شد. افراد مسلح همسر او جودیت را ربودند. این زن در حال حاضر در نزدیکی مرز سومالی با کنیا در دست گروگانگیران است.