'پزشک مایل جکسون در باره داروهای او سکوت کرده بود'

یکی از اعضای یک گروه پزشکی که در روز مرگ مایکل جکسون، خواننده پاپ، با آمبولانس به خانه او رفته بود، در دادگاه کنراد موری، پزشک مایکل جکسون، شهادت داده است.

کنراد موری به قتل غیر عمد مایکل جکسون متهم است.

ریچارد سنف در دادگاه گفت دکتر موری به آنها نگفته بود که به مایکل جکسون داروی پروپوفول که یک داروی قوی بیهوشی است، داده شده است.

به گفته او، دکتر موری به آنها گفت که مایکل جکسون هیچگونه مشکل جسمانی که باعث ایست قلبی او شود، نداشته و به او تنها داروی آرامش بخش لورازپام داده بود.

آقای سنف توضیح داد که اعضای این گروه پزشکی، چندین بار تلاش کردند که قلب مایکل جکسون را مجددا به کار بیندازند اما او نفس نمی کشید و قلبش هیچ ضربانی نداشت.

دکتر موری می گوید بی گناه است و اتهام قتل غیرعمد را رد می کند.