تظاهرات در بلغارستان علیه کولی‌ها

بیش از ۲۰ هزار بلغاری در صوفیه، پایتخت بلغارستان علیه کولی‌ها دست به تظاهرات زدند.

بانیان این تظاهرات گفتند که آنها مخالف فساد و جرایم سازمان یافته هستند که عمدتا به اقلیت کولی بلغارستان نسبت داده شده است.

تنش ها اخیرا در این کشور به دنبال کشته شدن یک نوجوان بلغاری در تصادف با خودروی خویشاوند رئیس یک خاندان کولی افزایش یافته است.

رئیس جمهور بلغارستان خواهان پایان دادن به آنچه "زبان نفرت" خوانده، شده است.

خشونت های اخیر منجر به این شد که شورای عالی امنیت ملی این کشور نشست فوری برگزار کند.