'مبارک از ارتش نخواست که به تظاهرکنندگان تیراندازی شود'

رئیس شورای نظامی حاکم بر مصر گفت او در دادگاه شهادت داده است که حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده این کشور هرگز از ارتش نخواست که به تظاهرکنندگان تیراندازی کند.

فیلد مارشال، حسین طنطاوی این سخنان را در مراسم افتتاح مجموعه پتروشیمی در جنوب قاهره عنوان کرد.

او هفته گذشته در دادگاه که پشت درهای بسته برگزار شد، حاضر شده بود.

فیلد مارشال سالهای سال‌ها وزیر دفاع آقای مبارک بوده است.