هشدار در مورد به خطر افتادن حقوق زنان افغان

دو آژانس ممتاز کمک رسانی هشدار داده اند که فرآیند شکننده در بهبود زندگی زنان افغانستان در خطر است.

"آکسفام" و "اکشن اید" در گزارش تازه ای می گویند زنان افغان بیشتری ابراز نگرانی می کنند که دستاوردهای مربوط به حقوق زنان در تلاشی برای انجام معامله سیاسی با طالبان، فدا شود.

این گزارش می گوید که از زمان دخالت بین المللی در ده سال قبل، بهبود قابل توجهی در وضعیت زنان به خصوص در زمینه آموزش دختران، مراقبت های بهداشتی و اشتغال به وجود آمده است.

اما اخطار داده شده است که اهمیت حقوق زنان اکنون در دستور کار سیاسی کشور درحال افت کردن است.