یونان نمی تواند اهداف مربوط به کسر بودجه را جامه عمل پوشد

یونان گفته است که کسر بودجه آن در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کاهش خواهد یافت اما به اهداف تعیین شده توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نمی رسد.

پیش بینی می شود که کسر بودجه سال ۲۰۱۱ هشت و نیم درصد تولید ناخالص ملی باشد که دو درصد کمتر از سال ۲۰۱۰ است اما به هفت و شش دهم درصدی که مقرر شده بود، نمی رسد.

دولت یونان که روز یکشنبه پیش نویس برنامه بودجه ۲۰۱۲ را تصویب کرد علت عدم تحقق اهداف تعیین شده را به تشدید رکود نسبت داد.

این ارقام درحالی منتشر می شود که بازرسان صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا برای تصمیم گیری درباره اینکه آیا یونان باید یکی از قسط های مهم در طرح نجات مالی را دریافت کند یا نه در آتن به سر می برند.