آغاز رقابت های انتخاباتی در تونس

مبارزه برای شرکت در انتخابات عمومی روز بیست و سوم ماه اکتبر در تونس آغاز شده است.

هشتاد و یک حزب سیاسی برای به دست آوردن کرسی های مجمع ملی قانون گذاری با یکدیگر رقابت می کنند تا قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کنند.

این اولین انتخابات بعد از انقلاب ماه ژانویه در این کشور است که الهام بخش بهارعربی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه شد.

تحلیلگران می گویند که تونس بعد از بیست سال حکومت خودکامه در حال تجربه کردن دموکراسی است و تاثیرات آن بر کشورهای جهان عرب از نزدیک دنبال خواهد شد.

خبرنگار بی بی سی در شمال آفریقا می گوید که اسلامگراها و سکولارها، رقبای اصلی انتخابات تونس به شمار می روند.