زنان افغانستان نگران از دست رفتن دستاورد سالهای اخیر

دو موسسه امدادرسانی عمده جهانی هشدار داده اند که زنان افغانستان نگران آن هستند که دستاوردهای سال های اخیر آنان در جریان مصالحه حکومت این کشور با گروه طالبان "قربانی شود."

در گزارش آکسام و موسسه آکشن اید آمده است که طی ده سالی که از سقوط طالبان در افغانستان می گذرد، زنان این کشور پیشرفت هایی در زمینه های مختلف داشته اند که به خصوص در زمینه های آموزش و پرورش دختران، خدمات بهداشتی و اشتغال زنان چشمگیرتر بوده است.

این دو موسسه در عین حال گفته اند که در حال حاضر، به نظر می رسد که در برنامه های سیاسی، وضعیت زنان از اولویت چندانی برخوردار نیست و به پائین دستور کار سیاستمداران سقوط کرده است.