تخلیه مهاجران آفریقایی از لیبی

سازمان‌ بین المللی مهاجرت در حال تخلیه یک هزار و یکصد آفریقایی مهاجر در شهر "سبها" درجنوب لیبی هستند.

این شهر ماه گذشته از تصرف نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی خارج شد.

کاروانی شامل پانزده کامیون، لیبی را به سوی نیجر ترک کرده که مقصد آن چاد است. این کشور مکانی است که این افراد را به خانه‌هایشان منتقل می‌کند.

بسیاری از آفریقایی‌ها نسبت به اینکه متهم به مزدوری شده‌اند و نیروهای شورای انتقالی با خشم با آنها برخورد کرده‌اند، شکایت دارند.