منع پلیس ایران از سرکشی در زندگی خصوصی مردم

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیرو انتظامی گفته است که ماموران پلیس حق سرکشی در زندگی خصوصی افراد را بدون حکم قضایی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل احمدی مقدم امروز با اشاره به اینکه آزادی حق هر فرد است ،گفت:"اگر بخواهیم آن را سلب کنیم باید به به حکم الهی یا مصلحت جامعه و حکومت باشد."

آقای احمدی مقدم اضافه کرد که نیروهای پلیس باید حقوق مردم را رعایت کنند و به درستی بین شاکی و متهم قضاوت کنند.