فشار حکومت سوریه بر مخالفان در کشورهای خارجی

سازمان های مدافع حقوق بشر گفته اند که سفارتخانه های سوریه مبارزه ای برنامه ریزی شده را برای ارعاب مخالفان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، در کشورهای خارجی آغاز کرده اند.

به گفته این سازمان ها، سوریه دیپلمات های سوری کسانی را که در برابر سفارت های این کشور دست به تظاهرات می زنند شناسایی و تهدید می کنند و در مواردی، خانواده های آنان در داخل سوریه هدف ارعاب، بازداشت و شکنجه قرار گرفته و گاه ناپدید شده اند.

این سازمان ها حکومت سوریه را به جنایت علیه بشریت متهم کرده و گفته اند که این رژیم به مبارزه ای سازمان یافته و خشونت آمیز علیه تمامی منتقدان و معترضان دست زده است.