رئیس جمهوری ایران گفتگوی خبری خود را آغاز کرد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفتگوی خبری تلویزیونی خود را با اشاره به حضورش در سازمان ملل متحد آغاز کرد.

او در آغاز این گفتگو که از شبکه دوم تلو.یزیون ایران در حال پخش است به عدم کارایی سازمان ملل در مدیریت جهانی تاکید کرد و سپس به شرایط منطقه ای و مسایل داخلی ایران اشاره کرد و گفت تلاش شده بود تا موضع دولت ضعیف نشان داده شود.

وی پرسش‌های مطرح شده خود را در سازمان ملل متحد در خصوص هلوکاست و یا مشکلات پیش روی دنیا تکرار کرد.

وی سخنرانی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضعیف عنوان کرد.

او گفت که اگر آنها (آمریکاییها) منطق برتری ارایه دهند خوب ایران می پذیرد اما تا کنون چیز منطقی ارایه نداده اند.