هشدار صندوق بین المللی پول نسبت به رشد اقتصادی اروپا

صندوق بین المللی پول نسبت به در خطر بودن رشد اقتصادی کشورهای اروپایی هشدار داده است.

این نهاد بین المللی گفته است رکود جهانی اقتصاد در سال آینده اجتناب ناپذیر است.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود در مورد چشم انداز اقتصادی اروپا از عمیق تر شدن نگرانی ها درمورد بحران بدهی ها در کشورهای اروپایی خبر د اده است.

در این گزارش از کشورهای اروپایی خواسته شده تا تلاش هایی را در مورد کاهش کسری بودجه و فعالیت هایی را در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی انجام دهند.