ادامه تلاش برای تصرف زادگاه معمر قذافی

در لیبی، نیروهای شورای انتقالی ملی این کشور در ادامه حمله به شهر سرت، با استفاده از تانک مرکز این شهر را هدف قرار داده اند.

طرفداران سرهنگ قذافی طی هفته های گذشته، در برابر حمله نیروهای دولت انتقالی، مقاومت سرسختانه ای نشان داده اند.

مردم سرت علیرغم پایان یافتن آتش بس دو روزه که فرصتی برای خروج از شهر ایجاد کرده بود، همچنان در حال فرار از سرت هستند.

سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند که حمله نظامی تمام عیار به این شهر، زندگی و جان بسیاری از مردم را با خطر جدی مواجه کرده است.