مقررات محرومیت ورزشکاران متخلف از بازیهای المپیک لغو شد

قانون شماره ۴۵ کمیته بین المللی المپیک در مورد محرومیت دوندگان استفاده کننده از دوپینگ از شرکت در مسابقات المپیک رد شده است.

دیوان داوری ورزشی در رسیدگی به شکایت لاشون مریت، قهرمان آمریکایی دو چهارصد متر که به علت استفاده از مواد غیرمجاز از شرکت در مسابقات قهرمانی در دو سال گذشته محروم شده بود، به نفع این دونده آمریکایی رای داد.

با تصمیم اخیر دیوان داوری ورزشی، آقای مریت و چندین قهرمان دیگر دو و میدانی که به دلیل مشابه از شرکت در مسابقات محروم شده بودند می توانند در بازی های المپیک لندن در سال آینده شرکت کنند.