افزایش دستمزد چینی ها باعث ایجاد کار در آمریکا می شود

تحقیقاتی که در آمریکا صورت گرفته حاکی از آن است که افزایش دستمزدها در چین باعث خواهد شد تا واحدهای تولیدی آمریکایی تصمیم بگیرند بخشی از عملیات خود را که به چین انتقال داده اند به کشور خود بازگردانند.

این گزارش که توسط گروه مشاوران بوستون تهیه شده نتیجه می گیرد که به این ترتیب، تا پایان دهه جاری این شرکت ها حدود سه میلیون شغل جدید را در آمریکا ایجاد خواهند کرد و تولید حدود پانزده درصد از اقلامی را که در حال حاضر در چین تولید می کنند، به آمریکا انتقال خواهند داد.

گزارش این موسسه، که حاکی از معکوس شدن جریان انتقال سرمایه بین آمریکا و چین است، باعث خرسندی دولت آمریکا می شود که برای بهبود اوضاع اقتصادی، تقویت بخش صنایع را در اولویت قرار داده است.