کاهش رتبه اعتباری ایتالیا و اسپانیا

یک موسسه بین المللی اعتبار سنجی با کاستن از درجه اعتبار دو کشور ایتالیا و اسپانیا فشار را بر این دو اقتصاد بزرگ حوزه یورو افزایش داد.

موسسه فیچ رتبه هر دو کشور را از AA-minus به A-plus کاهش داده است.

این موسسه اعلام کرده است که بحران بدهی ها خطری جدی را متوجه ایتالیا کرد و واکنش مرددانه اولیه دولت به اعتماد بازار آسیب زد.

موسسه فیچ می گوید که اقتصاد اسپانیا از رشد اندک اقتصادی و بدهی زیاد منطقه ای رنج می برد.