پیشروی مخالفان سرهنگ قذافی، به سمت مرکز شهر سرت

نیروهای وفادار به سرهنگ قذافی همچنان در بخش هایی از شهر سرت مقاومت می کنند.

همزمان، نیروهای دولت انتقالی لیبی، روز جمعه با تشدید حملات خود، به سمت مرکز شهر سرت پیشروی کردند.

نیروهای مسلح شورای انتقالی لیبی که با تانک و راکت به سوی هواداران سرهنگ قذافی می کنند، موفق شده اند که آنها را در منطقه ای به وسعت دو تا سه کیلومتر محاصره کنند.

سرت، زادگاه سرهنگ قذافی، از معدود نقاط باقی مانده در لیبی است که هواداران دیکتاتور سابق لیبی، در آن به مقابله با نیروهای مسلح دولت انتقالی می پردازند.

صالح مصراته، از فرماندهان نیروهای دولت انتقالی اعلام کرده است که تصرف دانشگاه سرت تا ساعتی دیگر (شنبه ۱۶ مهر) از اهداف نیروهای تحت فرمان اوست.