سیستم‌های ناوبری هواپیما‌های بدون سرنشین آمریکا ویروسی شده

ارتش آمریکا گزارش کرده که کامپیوترهای سیستم ناوبری هواپیماهای بدون سرنشین آنها به یک ویروس کامپیوتری آلوده شده است.

"وایرد" مجله تخصصی در زمینه تکنولوِژی نوشته که این ویروس تا به حال در سیستم ناوبری هواپیماهای بدون سرنشین خللی ایجاد نکرده است. همچنین به نوشته آنها اطلاعاتی را هم این ویروس به بیرون درز نداده است.

با این همه تلاش برای پاک کردن این ویروس همچنان ناموفق بوده است.

هواپیماهای بدون سرنشین سلاح ارتش آمریکا برای مقابله با شبه نظامیان در پاکستان و یمن است.