رهبران برمه چند هزار زندانی را عفو کردند

چند ساعت پس از آنکه یک سازمان مدافع حقوق بشر، که توسط دولت برمه منصوب شده، خواستار عفو زندانیان در این کشور شد، مقامات دولتی اعلام کردند که بیش از شش هزار زندانی را آزاد می کنند اما مشخص نیست که آیا این عفو شامل زندانیان سیاسی هم می شود یا نه.

در حال حاضر بیش از دو هزار نفر به اتهامات سیاسی و امنیتی در برمه زندانی هستند و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و دولت های غربی با وضع تحریم های اقتصادی، در صدد بوده اند نظامیان حاکم بر برمه را به آزادی آنان و بهبود شرایط حقوق بشر در این کشور وادار سازند.

حکومت در برمه طی دهه های گذشته در دست نظامیان بوده است اما سال گذشته پس از تصویب یک قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی، دولتی غیر نظامی زمام امور را در دست گرفت هرچند نظامیان همچنان قدرت اصلی محسوب می شوند.

در انتخابات سال گذشته، به احزاب مخالف اجازه شرکت داده نشد و ناظران نیز نحوه برگزاری این انتخابات را با معیارهای انتخاباتی رقابتی و آزاد منطبق ندانستند و آن را نمایشی توصیف کردند.