'پنج هزار پزشک در ایران محکوم به قصور پزشکی هستند'

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده است که روزانه از هشت پزشک در این کشور شکایت می شود و در حال حاضر ۵هزار پزشک محکوم به قصور پزشکی در این کشور وجود دارد.

احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی می گوید از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ مجموعا ۱۱ هزار و ۱۳۸ مورد شکایت از پزشکان در این سازمان ثبت شده است.

آقای شجاعی گفته است که رشد سالیانه پرونده های قصور پزشکی در ۵ سال گذشته بیش از ۱۲ درصد بوده است.