بازسازی نقشه ژنتیک باکتری طاعون

محققان موفق به بازسازی نقشه ژنتیک باکتری طاعون شده اند.

آنها برای این کار از مواد وراثتی موجود در دندان های قربانیان این بیماری در یک

گورستان در لندن استفاده کردند.

محققان می گویند همه سویه های باکتری های طاعون با این باکتری نسبت دارند.

بیماری طاعون در قرن چهاردهم میلادی مرگ ۴۰ میلیون نفر را در اروپا به همراه داشت.