آثار افزایش تشعشعات رادیو اکتیو در پایتخت ژاپن

مقامات ژاپنی گفته اند که در نقاطی از توکیو، پایتخت، و نواحی اطراف آن آثار افزایش تشعشعات رادیو اکتیو مشاهده شده که ناشی از انفجار در نیروگاه هسته ای فوکوشیما، واقع در بیش از دویست کیلومتری پایتخت است.

براساس این گزارش، تشعشعات در یکی از نقاط مورد آزمایش تنها اندکی کمتر از میزانی بوده که برای ساکنان محلی خطرناک دانسته می شود و تخلیه آنان را الزام آور می سازد.

زمین لرزه و وقوع سونامی در ژاپن در اوایل سال جاری، باعث آسیب به نیروگاه هسته ای فوکوشیما و نشت مواد رادیو اکتیو به محیط اطراف شد که به نظر می رسد تا فواصل دور نیز منتشر شده است.