گزارش سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران

دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به ادامه نقض این حقوق از جمله افزایش اعدام ها در این کشور اشاره می کند.

این گزارش در پی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (شماره ۶۵/۲۲۶) که در آن از دبیر کل خواسته بود گزارشی در این باره ارائه کند تهیه می شود.

در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشر در ایران از زمان گزارش قبلی دبیر کل ادامه یافته است.

در مقدمه این گزارش آمده: "چنین مواردی ادامه یافته و تشدید شده است، به خصوص در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت."

گزارش همچنین به افزایش قابل توجه مجازات اعدام از جمله در ملاء عام اشاره می کند.