حکم محکومیت، عفو و آزادی همزمان اورونبای عثمان‌اف

دادگاهی در تاجیکستان، اورونبای عثمان‌اف، خبرنگار بی بی سی را به اتهام مشارکت در یک سازمان اسلامگرای ممنوع شده، مجرم شناخته است.

قاضی دادگاه آقای عثمان‌اف را به سه سال حبس محکوم کرد، اما بلافاصله دستور عفو و آزادی او را نیز صادر کرد.

آقای عثمان‌اف، اتهامات مربوط به همکاری با حزب اسلامگرای تحریر را رد کرده است.

سرویس جهانی بی‌بی‌سی، رای مجرمیت آقای عثمان‌اف را محکوم کرده و معتقد است که هیچگونه شواهدی دال بر انجام اقدام غیرقانونی توسط او در جلسات دادگاه ارائه نشده است.

وکلای آقای عثمان‌اف گفتند که او نسبت به رای محکومیت خود درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.