حزب کارگر بریتانیا خواهان نظارت دقیق تر بر فعالیت وزیران شد

در پی استعفای لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، حزب کارگر که حزب مخالف دولت در این کشور است، خواستار نظارت دقیق تر بر فعالیت وزیران و مشاوران آنها شده است.

آقای فاکس روز جمعه، 14 اکتبر، بعد از چندین روز بحث و جدل بر سر ازتباط با آدام وریتی، یکی از دوستانش، از مقام خود استعفا کرد.

دکتر لیام فاکس نتوانست به روشنی توضیح بدهد که چرا این دوست زمان مجردی اش که هیچگونه سمت رسمی ندارد، در جلسات وزارت دفاع شرکت می کرد و در سفرهای خارجی همراهش بود. این دو در زمان مجردی در یک آپارتمان زندگی می کردند.

بی بی سی دریافته است که تحقیقات رسمی که در این زمینه در مورد آقای فاکس صورت گرفته، احتمالا بسیار انتقادآمیز است.