تقاضا از آبسا 'برای کمک به پایان خونریزی در سوریه'

دیده بان حقوق بشر، از سازمان های مدافع حقوق بشر، با اشاره به اجلاس رهبران سه کشور آفریقای جنوبی، برزیل و هند در پروتریا، پایتخت آفریقای جنوبی، گفته است که این سه کشور از ارتقای موقعیت سیاسی و اقتصادی خود در جهان برای کمک به پایان دادن به خونریزی در سوریه استفاده نکرده اند.

دیده بان حقوق بشر در بیانیه خود، با یادآوری اینکه این سه کشور در حال حاضر عضو غیردایم شورای امنیت هستند، گفته است که رهبران آنها به جای اتکا "به تعهدات رئیس جمهوری سوریه که غیرقابل اعتماد بودن آنها به اثبات رسیده، باید به گزارش های تایید شده از سرکوب گسترده در آن کشور رجوع کنند."

در این بیانیه به دولت های هند، برزیل و آفریقای جنوبی توصیه شده است که با تدوین و طرح پیش نویس قطعنامه ای در شورای امنیت، درصدد خاتمه دادن به اقدامات خودسرانه رژیم سوریه برآیند.