وزیر علوم ایران: دانشگاه‌ها موظفند با وزارت دفاع همکاری کنند

کامران دانشجو، وزیر علوم ایران روسای دانشگاههای این کشور را موظف کرده که "با وزارت دفاع همکاری کنند."

آقای دانشجو گفته که "شما موظفید ۵۰ درصد از توان علمی و پژوهشی مجموعه های خود را با پروژه های دفاعی اختصاص دهید."

وزیر علوم با اشاره این که یک مرکز پژوهشی خارجی دانشگاههای مار ا تحریم کرده چون با وزارت دفاع کار می کنند گفته که تمام دانشگاههای دنیا بخشی از تحقیقاتشان با مجموعه دفاعی خودشان است و "باید پنجاه درصد از توان دانشگاههای ما در راستای افزای توان دفاعی متمرکز شود. همه دانشگاهها باید در این راستا حرکت کنند."

اشاره وزیر علوم به یک موسسه انتشاراتی در هلند است که چند پیش تعدادی از دانشگاهها را به دلیل همکاری با وزارت دفاع تحریم کرد.

آقای دانشجو می گوید که ما هم این انتشارات را تحریم می کنیم و "هر مجله ای با این انتشارات همکاری کند، محروم می شود و هر کس برای آن مقاله ای فرستاد، امتیازش صفر می شود."

به گفته وزیر علوم، "دانشگهاههای ما قائل به آپارتاید علمی نیستند و این حق اعضای هیات علمی است که در تمام عرصه ها همچون هوا و فضا، موشکی، امور دفاعی، ماهواره، نانو، هسته ای و سلول های بنیادی ورود کنند."