افزایش نرخ تورم در بریتانیا

مقامات بریتانیایی اعلام کرده اند که افزایش نرخ تورم در این کشور به ۵.۲ درصد رسیده که مراتب بیشتر از میزانی است که پیش بینی می شد و دلیل اصلی آن را افزایش شدید بهای گاز و برق دانسته اند.

این نرخ بالاترین نرخ تورم طی سه سال گذشته است و باعث می شود تا سطح زندگی اکثر مردم این کشور تنزل کند و یا رشد مناسبی نداشته باشد.

با توجه به اینکه نرخ رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده و کشور با بیکاری و رکود مواجه است، افزایش نرخ تورم باعث تعجب کارشناسان شده هر چند برخی از اقتصاددانان نسبت به خطر بروز پدیده تورم رکودی هشدار داده اند.