مبادله زندانیان فلسطینی با نظامی اسرائیلی آغاز شد

مبادله صدها فلسطینی زندانی در اسرائیل با گیلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی که از سال ۲۰۰۶ میلادی در اسارت نیروهای فلسطینی بوده آغاز شده است و لحظاتی پیش، تعدادی اتوبوس حامل فلسطینیان زندانی هنگام خروج از یکی از زندان های اسرائیل مشاهده شد

قرار است در نخستین مرحله، پانصد فلسطینی زندانی آزاد شوند و در مقابل، مقامات حماس نیز استوار گیلعاد شالیط را به اسرائیل تحویل دهند.

پانصد و پنجاه زندانی فلسطینی دیگر نیز که طبق توافق دو طرف قرار است از زندان آزاد شوند، طی دو ماه آینده آزادی خود را به دست خواهند آورد.

توافق مبادله دو طرف با مبادله زندانیان با میانجیگری دولت مصر به دست آمده است.