حکم مهم دادگاه اروپا در پرونده سلول های پایه

دادگاه عالی اروپا با صدور حکمی که می تواند پیامدهایی جدی برای علم پزشکی داشته باشد، اعلام کرده است سلولهای پایه بدست آمده از جنین انسان را نمی توان برای دریافت امتیاز انحصاری ثبت کرد.

دانشمندان می گویند رای دادگاه عالی اروپا ممکن است در مسیر تحقیقات دانشمندان اروپایی در زمینه استفاده درمانی از سلول پایه مانع ایجاد کند و یا چنین تحقیقاتی را به خارج از اروپا هدایت کند.

حکم دادگاه عالی اروپا به دنبال شکایت سازمان غیر دولتی "گرین پیس" (صلح سبز) در مورد ثبت یک امتیاز انحصاری برای سلولهای عصبی بدست آمده از سلولهای پایه جنینی صادر می شود.