وعده پاداش فیفا به افشاگران تبانی و تقلب

فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، قرار است به بازیکنان و مقام های این سازمان در ازای فاش کردن موارد تبانی و تقلب وعده پاداش و بخشش بدهد.

کریس ایتون، مدیر امنیتی فیفا گفت که طی چهار ماه نخست سال آینده مشوق هایی برای افشا کنندگان در نظر گرفته خواهد شد.

او در یک نشست خبری در لندن گفت که شواهد رو به افزایشی از اعمال نفوذ دسته های تبهکار در صدها مسابقه فوتبال از طریق بنگاه های شرط بندی به دست آمده است.

او گفت که شیوه این گروه ها غالبا ارعاب نوجوانانی است که تازه کار خود را آغاز می کنند و از آنها می خواهند که به درخواست های غیرقانونی این گروه ها تن بدهند.