آغاز اعتصاب های کارگری در یونان

کارگران یونانی در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت این کشور برای حل مشکل بدهی ملی، اعتصاب سراسری ۴۸ ساعتی خود را آغاز کرده اند.

پارلمان یونان قرار است لایحه ای را به رای بگذارد که در صورت تصویب، کاهش شدید بودجه عمومی، کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی، افزایش مالیات ها و اخراج بخشی از کارکنان دولت را به همراه خواهد داشت.

اعتصاب های قبلی باعث توقف فعالیت های عمومی در شهرهای یونان و انباشته شدن زباله در خیابان های آن شده است.

رهبران اتحادیه اروپا قرار است در پایان این هفته برای بررسی راه های مقابله با مشکلات بدهی در منطقه یورو گفت و گو کنند.