'توانایی فکری و ضریب هوشی نوجوانان تغییر ناپذیر نیست'

گروهی از پژوهشگران با انتشار نتیجه تحقیقات خود در نشریه علمی "نیچر" گفته اند که برخلاف تصور قبلی، شواهد جدید نشان می دهد که توانایی ذهنی، قابلیت فکری و ضریب هوشی نوجوانان تغییرناپذیر نیست و می تواند بهبود یابد.

در این تحقیقات، نمونه ای از سی و سه نوجوان با سن متوسط چهارده سال انتخاب و ضریب هوشی آنان اندازه گیری شد و آزمایش مشابهی که چهار سال بعد روی این افراد صورت گرفت نشان داد که ضریب هوشی حدود یک پنجم آنان به گونه ای قابل توجه افزایش یافته است.

این گروه از پژوهشگران نتیجه گرفته اند که نباید براساس اندازه گیری ضریب هوشی در سنین پایین، بعضی از کودکان را ناتوان از پیشرفت در زمینه های علمی دانست زیرا امکان بهبود توانمندی آنان در سال های بعد وجود دارد.

در جریان این تحقیقات، انجام آزمایش اسکن مغزی کودکانی که ضریب هوشی آنان افزایش یافته بود نشان داد که اندازه بخش هایی از مغز که با قوه تکلم و حرکت دست ها ارتباط دارد نیز بزرگتر شده است.