دومین نشست رهبران اروپا برای بحران اقتصادی برگزار می‌شود

رهبران کشورهای منطقه یورو هفته آینده دومین نشست خود را برگزار می کنند تا اختلافات خود را در مورد راه پایان دادن به بحران بدهی های این منطقه حل کنند.

تصمیم به برگزاری این نشست پس از آن اتخاذ شد که مشخص شد آنها در نشست یکشنبه قادر به دست یافتن به توافق نخواهند بود.

اختلاف اصلی بر سر چگونگی تأمین هزینه نجات کشوهای به شدت بدهکار منطقه یورو بروز کرده است.

رهبران آلمان و فرانسه در بیانیه ای مشترک خواهان گفت و گو با بانک های تجاری در مورد کمک هایی شده اند که آنها می توانند به حل بحران بکنند.