سرت، زادگاه قذافی، به تصرف کامل نیروهای مخالف درآمد

در لیبی نیروهای شورای ملی انتقالی توانسته اند هواداران معمر قذافی، رهبر سابق لیبی را از آخرین مواضع آنان در شهر سرت، زادگاه قذافی، خارج کنند.

سرت در پی چند هفته درگیری های شدید بین دو طرف به تصرف نیروهای شورای انتقالی در آمده و براساس گزارش های رسیده، جستجو خانه به خانه برای یافتن بقایای نیروهای طرفدار معمر قذافی ادامه دارد.

سرت آخرین پایگاه اصلی هواداران رهبر سابق لیبی محسوب می شود و به نقل از منابع شورای انتقالی گزارش شده بود که پس از تصرف سرت، پیروزی کامل به دست آمده است.