درخواست از مجمع عمومی برای محکوم کردن حکومت سوریه

شماری از سازمان ها و نهادهای بین المللی و ملی مدافع حقوق بشر، از جمله در برخی کشورهای عرب، با ارسال نامه ای برای نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل، خواستار تصویب قطعنامه مجمع عمومی در محکومیت نحوه برخورد حکومت سوریه با تظاهرکنندگان و حمایت بین المللی از شهروندان سوری در برابر دولت آن کشور شده اند.

امضا کنندگان نامه با اشاره به گزارش رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب و کشتار معترضان در سوریه، تصویب نشدن قطعنامه محکومت سوریه در شورای امنیت به دلیل مخالفت برخی از اعضای شورا را به شدت محکوم کرده اند.

در این بیانیه آمده است که در حالیکه "مردم سوریه قربانی خشونت سازمان یافته از سوی حکومت و نقض فاحش حقوق بشر هستند" زمان آن فرا رسیده تا جامعه جهانی سکوت خود را در این مورد بشکند و علیه این اقدامات موضعگیری کند.