محققان دانمارکی ارتباط تلفن همراه با سرطان مغز را رد کردند

محققان دانمارکی می گویند به این نتیجه رسیده اند که تلفن های همراه ارتباطی با بروز سرطان مغز در کاربران ندارند.

محققان موسسه همه گیرشناسی سرطان دانمارک با بررسی آمار مربوط به ۳۵۰ هزار کاربر تلفن همراه در طول ۱۸ سال به این نتیجه رسیدند که احتمال ابتلا این افراد به سرطان مغز به اندازه دیگر افراد است.

نتیجه این تحقیقات در سایت اینترنتی نشریه پزشکی بریتانیا منتشر شده است.

پیش تر، چند تحقیق دیگر هم نشان داده بود که ارتباطی میان بروز سرطان مغز و استفاده از تلفن همراه وجود ندارد.

این در حالی است که تحقیقات دیگری هم وجود دارد که عکس این موضوع را نتیجه گیری کرده است.

به همین علت، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که همچنان احتمال سرطانزا بودن این تجهیزات وجود دارد.