کلینتون خواستار احترام به حکومت قانون در لیبی شد

هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید که در مورد نحوه کشته شدن معمر قذافی تحقیقات کامل انجام خواهد گرفت.

خانم کلینتون که در یکی از شبکه های تلویزیونی آمریکا صحبت می کرد افزود که این مسئله حائز اهمیت زیادی است که موجودیت لیبی جدید با احترام به حکومت قانون آغاز شود.

در همین حال هنوز در مورد اینکه رهبران جدید لیبی با جسد معمر قذافی چه خواهند کرد ابهام وجود دارد.

بعضی از گزارش ها حاکیست که جلسه ای با حضور مقامات بلندپایه این کشور در بنغازی تشکیل خواهد شد تا در این مورد تصمیم گرفته شود.

جسد معمر قذافی هنوز در سردخانه ای در شهر مصراته نگاهداری می شود و در معرض تماشای مردم گذاشته شده است.