سرشماری عمومی در ایران آغاز شد

به گفته رئیس مرکز آمار ایران، از بامداد روز دوشنبه، ۲ آبان (۲۴ اکتبر)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران با مشارکت پنجاه و چهار هزار مامور آمارگیری آغاز شده است.

مطابق قانون سرشماری عمومی در ایران، از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ هر ده سال یک بار سرشماری عمومی در این کشور صورت گرفت و با اصلاح این قانون، فاصله زمانی سرشماری عمومی به پنج سال کاهش یافته است.

رئیس مرکز آمار به تلویزیون دولتی ایران گفت که پر کردن هر فرم آمارگیری بیست دقیقه زمان می برد که بخشی از آن مربوط به اطلاعات مسکن است و از خانواده ها خواست که هیچ مدرک و سندی در اختیار ماموران آمارگیری قرار ندهند.

براساس سرشماری سال ۱۳۳۵ جمعیت ایران اندکی کمتر از نوزده میلیون نفر بود که در سال ۱۳۸۵ به بیش از هفتاد میلیون و چهارصد هزار نفر افزایش یافته بود و به گفته رئیس مرکز آمار، این رقم در حال حاضر بیش از هفتاد و پنج میلیون و پانصد هزار نفر در قالب بیست و یک میلیون و دویست هزار خانوار است.