جمهوری آذربایجان پانزدهمین عضو شورای امنیت سازمان ملل شد

با کنار کشیدن اسلوونی، جمهوری آذربایجان به عنوان عضو پانزدهم شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شد.

بر سر این آخرین کرسی شورای امنیت سازمان ملل بین جمهوری آذربایجان و اسلوونی رقابت بود. شانزده بار برای این کرسی رای‌گیری شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. سرانجام اسلوونی از رقابت کنار رفت و جمهوری آذربایجان توانست برای یک دوره دوساله به شورای امنیت سازمان ملل بپیوندد.

شورای امنیت سازمان ملل پانزده عضو دارد که پنج‌ تای آنها دائمی هستند و ده تا به صورت دوره‌ای انتخاب می‌شوند.

هر سال یک رای گیری برای انتخاب پنج‌تا از اعضای غیردائم سازمان ملل انجام می‌شود.

در انتخابات امسال، پاکستان، مراکش، توگو و گواتمالا در روز جمعه انتخاب شدند و انتخاب آخرین عضو تا دوشنبه به طول انجامید.