بررسی شخصیت صدام حسین در اسناد منتشر شده در آمریکا

اسناد منتشر شده به وسیله دانشگاه دفاع ملی آمریکا زوایای تازه ای را از شخصیت صدام حسین، رهبر پیشین عراق در معرض نمایش گذاشته است.

به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تصویر ارائه شده در این اسناد بیانگر بعضی از جنبه های شخصیتی صدام حسین و ذهن پیچیده اوست.

ذهنی که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، تمایل زیادی به دشمن پنداشتن دیگران داشت، درک ضعیفی از روابط دیپلماتیک در خارج از خاورمیانه داشت و به رغم در سر داشتن بلندپروازی های متعدد برای کشورش دچار اشتباه های بزرگی شد.

بنا بر این اسناد، یکی از اشتباه های محاسباتی صدام حسین، دست کم گرفتن توان نظامی ایران پیش از آغاز جنگ با این کشور بود.