'دولت انتقالی لیبی موفق به جمع آوری اسلحه نشده است'

دیده بان حقوق بشر در گزارشی شورای ملی انتقالی لیبی را به کوتاهی در جمع آوری و حفاظت از اسلحه و مهمات در این کشور متهم کرده و افزوده است که مقادیر زیادی اسلحه و تجهیزات نظامی از جمله تجهیزات پیشرفته در نقاط مختلف این کشور به حال خود رها شده است.

در این گزارش به نقل از بازرسان دیده بان حقوق بشر که از زرادخانه ها و زاغه های ارتش در شهر سرت بازدید کرده اند آمده است که در این محل ها علاوه بر اسلحه سبک و مهمات مربوطه، تعدادی تانک و مهمات تانک، گلوله خمپاره و خمپاره انداز، موشک های ضد تانک و مقادیری موشک معمولی و هدایت شونده ضد هوایی وجود دارد بی آنکه از آنها محافظتی شده باشد.

دیده بان حقوق بشر با یادآوری اینکه مدتهاست به شورای ملی انتقالی در مورد مراقبت از زرادخانه های ارتشی هشدار داده است می افزاید که این خطر وجود دارد که افراد و گروه های تبهکار و سازمان های تروریستی داخلی و خارجی بتوانند به این امکانات دست یابند و از آنها در عملیات خود استفاده کنند.