رئیس جمهور رژیم نظامی گواتمالا به بیمارستان فرستاده شد

اسکار مخیا، رئیس جمهور دوران حکومت نظامیان در گواتمالا برای تشخیص برخوردار بودن از سلامت برای حضور در دادگاه، به بیمارستان فرستاده شده است.

او با اتهام نسل کشی رو به رو است.

ژنرال مخیا متهم است که دستور کشتار مردم بومی مایایی را در دهه هشتاد میلادی و طی سال های جنگ داخلی در گواتمالا صادر کرده است.

وکلای اسکار مخیا می گویند که موکل آنان اخیرا دچار سکته مغزی شده است و از نظر جسمی و روحی قادر به پاسخ داده به سئوال ها نیست.

دادستانان این اظهارات را زیر سئوال برده و می گویند رئیس جمهور سابق در جلسه مقدماتی دادگاه، تحت تاثیر مواد آرام بخش، گیج و آشفته بود.