درخواست برخورداری نهنگ‌های قاتل از حقوق اساسی

سازمان حامیان رفتار اخلاقی با حیوانات با تسلیم دادخواستی به یک دادگاه در آمریکا خواستار برخورداری دو نهنگ قاتل از حقوق مندرج در قانون اساسی این کشور شده است زیرا، به گفته این سازمان، نحوه رفتار با این دو نهنگ مغایر اصل سیزدهم قانون اساسی ایالات متحده راجع به منع برده داری است.

از این دو نهنگ قاتل برای نمایش های تفریحی در یک پارک دریایی استفاده می شود اما به گفته تسلیم کنندگان دادخواست، ربودن آنها از اقیانوس هنگام کودکی و بهره کشی از آنها برای سودجویی مصداق کامل برده داری است اما صاحبان پارک تفریحی با رد این دادخواست، گفته اند که اصل سیزدهم قانون اساسی به شرایط انسان ها ارتباط دارد و نمی توان آن را برای حیوانات منظور کرد.

نهنگ دریایی killer whale برخلاف نامی که بر آن نهاده اند، بزرگترین عضو خانواده دلفین سانان است و به اسامی دیگری از جمله ارکا نیز شناخته می شود و از تعدادی از جانوران بزرگ دریایی تغذیه می کند.