مخالفت نماینده اصولگرای مجلس ایران با طرح تفکیک جنسیتی

فاطمه آلیا از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران گفته است که با طرح مجلس درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران مخالف است.

خانم آلیا به ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گفته است: به اعتقاد من در عرصه اجتماعی هر گونه تفکیک مانعی برای پیشبرد و رشد جامعه است.

او گفته است "معنای تفکیک جنسیتی باید بیشتر تناسب سازی باشد و در این زمینه دانشگاه ‌ها باید در راستای واژه تناسب سازی و متناسب بودن فضای دانشگاه ‌ها اقدام کنند."

خانم آلیا درباره عبارت "تناسب سازی" توضیحی نداده است.

پیشتر برخی از نمایندگان مجلس و مقام های دولتی ایران از افزایش شمار دانشجویان دختر نسبت به پسران انتقاد کرده بودند.

افزایش شمار دانشجویان دختر نسبت به دانشجویان پسر از اواسط دهه هفتاد خورشیدی شتاب گرفت.

محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران این موضوع را نشانه ای از رشد اجتماعی و افزایش بنیه علمی زنان ایرانی توصیف کرده بود.