هشدار درباره عدم تکرار مورد یونان در منطقه یورو

ژان کلود تریشه که ماموریتش به عنوان رئیس بانک مرکزی اروپا رو به اتمام است، به کشورهای منطقه یورو هشدار داده است که نباید بار دیگر اقدام هفته گذشته دربخشش بخشی از بدهی های یونان را برای کشورهای دیگر تکرار کنند.

آقای تریشه گفت یونان یک استثنا بود و دیگر کشورها باید به طور کامل به تعهدات مالی خود پایبند باشند.

او که با بی بی سی مصاحبه می کرد از عملکرد بانک مرکزی اروپا در 8 سال گذشته ابراز رضایت کرد و گفت اگر اشتباهی رخ داده، به وسیله دولت ها رخ داده است و این بانک بی تقصیر است.