رئیس جمهور جدید قیرقیزستان نگران 'درگیری ایران و آمریکاست'

آلمازبک آتانبایف که برنده انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان اعلام شده گفته است که پس از انقضای قرارداد اجاره پایگاه هوایی ماناس با آمریکا در سال ۲۰۱۴، این اجاره نامه را تمدید نمی کند زیرا نگران آن است که پای کشورش به درگیری بین ایران و آمریکا کشیده شود.

انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان هجده ماه پس از سرنگونی رئیس جمهوری سابق آن کشور در نتیجه تظاهرات اعتراضی مردم برگزار شده و آقای آتانبایف تاکید کرده است که اولویت او در سیاست داخلی، تحکیم وحدت ملی به خصوص با توجه به اختلافات بین قرقیزها و اقلیت ازبک ساکن این کشور است.

سازمان امنیت و همکاری اروپا که بر انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان نظارت داشته از بروز برخی "تخلفات" در این انتخابات خبر داده اما نسبت به تحکیم دموکراسی در این کشور ابراز "خوشبینی محتاطانه" کرده است.