هواپیمایی استرالیایی کانتاس پروازهای خود را از سر گرفت

شرکت هواپیمایی استرالیایی "کانتاس" پروازهای خود را که به علت اعتصاب برخی از کارکنان این شرکت از روز شنبه متوقف شده بود از سر گرفته در حالیکه هنوز هم هزاران تن از مسافران این شرکت در فرودگاه های مختلف در انتظار رسیدن به مقصد سرگردان هستند.

به مسافران کانتاس هشدار داده شده که ممکن است بازگشت پروازهای شرکت به حالت عادی چند روز به طول انجامد و رئیس این شرکت به خاطر وضعیتی که پیش آمده از حدود هفتاد هزار مسافر کانتاس پوزش خواسته است.

کانتاس بزرگترین شرکت هواپیمایی استرالیا و از قدیمی ترین شرکت های هواپیمایی در جهان است که بیش از هشتاد سال پیش پایه گذاری شد.